Efa Bilişim Yazılım Danışmanlık Bilg. Eğit. San. Tic. Ltd. Şti.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

Efa Bilişim Yazılım Danışmanlık Bilg. Eğit. San. Tic. Ltd. Şti. (Efa Yürüttüğü Faaliyetler Kapsamında İşlediği Kişisel Verilerinizi Korumak İçin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kvkk”) Uygun Olarak Her Türlü Teknik Ve Hukuki Tedbiri Almaktadır. İlgili Kişiler; İşlenen Kişisel Veri Kategorilerini, Kişise l Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebeplerini, Üçüncü Kişilere Aktarımı Yapılan Verileri Ve Bu Aktarımın Amacı İle Kvkk Ve Gdpr (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) Kapsamında Yer Alan Haklarına İlişkin Ayrıntılı Bilgilere Aşağıdaki Aydınlatma Metninden Ulaşabilirler.


I. Veri Sorumlusu

Efa Bilişim   İnternet Adresi  : www.efa.com.tr
Telefon Numarası  : 0344 235 45 00
E Posta : efa@efa.com.tr
Adres : Mehmet Akif Mh . 45001 Sokak No:5A B Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ

Iı. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz, Efa Bilişim Tarafından Veri Sorumlusu Sıfatıyla Aşağıda Yer Alan Amaçlarla Ve Kapsamda Kvkk’nın 5. Ve 6. Maddelerine Uygun Olacak Şekilde İşlenmektedir:


 • Ürün Ve Hizmetlerimizi İyileştirmek, Geliştirmek, Çeşitlendirmek Ve Ticari İlişki İçerisinde Olduğumuz Gerçek/Tüzel Kişilere Alternatifler Sunabilmek Amacıyla,
 • Efa Bilişim Ve Şirkete Bağlı Şirketler Arasında İletişim Ve İşbirliğinin Sağlanması,Koordinasyonun Temini, Ortak İş Alanlarının Yürütülmesi, Müşterilerimizin Ve Çalışanlarımızın İhtiyaçlarının Belirlenmesi, Sözleşme İle İlgili Yükümlü Olunan Edimlerin Yerine Getirilmesi, Reklam Ve Pazarlama Faaliyetinin Sürdürülmesi, Müşteri Takibinin Sağlanması, İ ş Güvenliği Ve İş Sürekliliğinin Temini Amacıyla,
 • Hizmet Standartlarımızı Yükseltmek Ve Geliştirmek Amacıyla,
 • Ticari İş Stratejilerimizin Belirlenmesi Ve Uygulanması Amacıyla,
 • Efa Bilişim ’ in Taraf Olduğu Sözleşmelerin Efa Bilişim Tarafından Eksiksiz İfası Ve Bu Sözleşmelerde Karşı Tarafların Sözleşmeleri Eksiksiz İfa Ettiklerinin Kontrolü Amacıyla,
 • Efa Bilişim İle Ticari İlişki İçerisinde Olan Gerçek/Tüzel Kişilerin Hukuki Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla,
 • Mevzuattaki Kanunlar U yarınca, Efa Bilişim Tarafından Düzenlenmesi Gereken Ticari Defterleri, Faturaları, Banka Çek Ve Bordroları Düzenleyebilmek Amacıyla,
 • Çalışanların, Misafirlerin Ve Efa Bilişim .’Ye Ait Binaların Güvenliğini Sağlayabilmek Ve Giriş Çıkışları Kontrol Edebilmek Amacıyla,
 • Çalışan Adaylarının İşe Alım Süreçlerinin Değerlendirilmesi, Çalışanların Özlük Dosyalarının Oluşturulması Ve Efa Bilişim .’Nin İnsan Kaynakları Politikalarının Sürdürülmesi Amacıyla,
 • Efa Bilişim Bünyesinde Çalışan Personelin Moral Ve Motivasyonunu, Performans Düzeyini Ve Memnuniyetlerini, Birbirleriyle Ve Şirketle Olan Etkileşimlerini Artırmak Ve Şirkete Olan Bağlılıklarını Sağlamak Amacıyla,
 • Efa Bilişim ’nin Halka Açık Alanlarında Bulunan Misafirlerin İnternete Erişimini Sağlamak Amacıyla
 • Efa Bilişim Nin Ticari Satın Alma İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla,
 • Efa Bilişim ’nin Kurumsal Yazışmalarının Yapılması Amacıyla,
 • İnternet Sitemizin Ziyaret Edilmesi Dur umunda İstatiksel Verilerin Oluşturulması Ve Ziyaretçi Bilgilerinin Kaydedilmesi Ve Geri Dönüşlerin Sağlanması Amacıyla,
 • Bunlarla Birlikte Gerekli Kalite Ve Standart Denetimlerimizi Yapabilmek Ya Da Kanun Ve Yönetmelikler İle Belirlenmiş Sair Yükümlülükle rimizin Yerine Getirilmesi Gibi Amaçlar Üzerine.


Iıı. Kişisel Verilerin Aktarılması


İşlediğimiz Kişisel Veriler Yukarıdaki Amaçlar Çerçevesinde, Kvkk’nın 8. Ve 9. Maddeleri Dikkate Alınarak:


 • Ticari Faaliyetlerimizin Yerine Getirilebilmesi Ve Sürekliliğin Sağlanabilmesi Amacıyla, İş Ortaklarımıza,
 • Ürün Ve Hizmetlerin Sağlanabilmesi Amacıyla Sınırlı Olarak Tedarikçilerimize,
 • Kanunlarda Öngörülen Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Ve Güvenliğin Sağlanması Amacıyla Başta Sgk Olmak Üzere İlgili Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına,
 • Efa Bilişim Bünyesinde İstihdam Edilen Kişilerin Sosyal Ve Mali Haklarının Karşılanmasını Sağlamak Am acıyla Başta Bankalar Olmak Üzere Diğer Özel Ve Kamu Tüzel Kişiliklerine,
 • İlgili Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Talepleri Doğrultusunda Ve Talep Amaçlarıyla Sınırlı Olarak Hukuken Yetkili Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Ve Yargı Organlarına, Ortak Veri Tabanı Oluşturulması, Koordinasyon Ve İş Birliğinin Sağlanması Amacıyla Efa Bilişim Bağlı İştirak Şirketlerine,
 • Efa Bilişim e Bağlı Bulunan Şirketlerin Kullandığı İşletim Sistemleri Ve Bilgisayar Programlarının Veri Tabanlarının Oluşturulması, Program İşlerliğ inin Sağlanması Ve Programın Bakım Ve Onarımın Yapılabilmesi Amacıyla Yurtiçi/Yurtdışı Kurulu Yazılım Firmalarına Ve Teknoloji Şirketlerine,
 • Müşteri Takibi Ve Müşteri İhtiyaçlarının Giderilmesi Amacıyla Efa Bilişim Ve Bağlı Şirketlerin Yurtiçi Ve Yurtdışı nda Kurulu İş Ortaklarına, Bayilerine Ve Tedarikçilerine,
 • Etkinlik, Konferans Vb. Sosyal Ve Kültürel Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Efa Bilişim Ve Bağlı Şirketlere Ve Bu Alanda Faaliyet Gösteren Hizmet Aldığımız Firmalara,
 • İş Sağlığı Ve Güvenl iği Önlemleri Kapsamında Çalışanların Sağlık Bilgilerinin Sağlıklı Bir İş Ortamında Çalışabilmeleri Amacıyla İlgili Sağlık Hizmeti Alınan Kurumlara Ve Sigorta Şirketlerine Aktarılabilmektedir.

Iv. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi


Kişisel Verileriniz Efa Bilişim Veya Efa Bilişim Adına Veri İşleme Yetkisine Sahip Gerçek Veya Tüzel Kişiler Tarafından, Beyan, Başvuru Formları, İnternet Sitesinden Doldurulan Formlar, Özlük Dosyası Oluşturmak Üzere İstenen Belgeler, Muhtelif Sözleşmeler, Her Türlü Bilgi Formları, Anketler, İş Başvuru Formları, Çağrı Merkezleri Üzerinden Sözlü, Yazılı Veya Elektronik Kanallar Aracılığı İle Açık Rızanız Ya Da Kanunda Öngörülen Kişisel Veri İşleme Şartları Kapsamında Toplanmaktadır.


Bu Bilgiler, Ticari Ve İdari Faaliyetlerimizin, Yasalar Çerçevesinde Sunulabilmesi Ve Bu Kapsamda Efa Bilişim ’nin Hizmetlerini Yürütebilmesi, Ticari Hayatını Sürdürebilmesi Ve Yasalardan Doğan Mesuliyetlerini Eksiksiz Ve Doğru Bir Şekilde Yerine Getirebilm esi Amaçlarıyla Edinilir.

V. İlgili Kişinin Kvkk Kapsamındaki Hakları


Efa Bilişim Bünyesinde Kişisel Verisi İşlenen Gerçek Kişiler Kvkk’nın 11. Maddesi Uyarınca Aşağıdaki Haklara Sahiptirler:


 • Kişisel Verisinin İşlenip İşlenmediğini Öğrenme,
 • Kişisel Verile ri İşlenmişse Buna İlişkin Bilgi Talep Etme,
 • Kişisel Verilerin İşlenme Amacını Ve Bunların Amacına Uygun Kullanılıp Kullanılmadığını Öğrenme,
 • Yurt İçinde Veya Yurt Dışında Kişisel Verilerin Aktarıldığı Veya Aktarılacağı Üçüncü Kişileri, Alıcıları Ve Alıc ı Kategorilerini,
 • Kişisel Verilerin Eksik Veya Yanlış İşlenmiş Olması Hâlinde Bunların Düzeltilmesini İsteme Ve Bu Kapsamda Yapılan İşlemlerin Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişilere Bildirilmesini İsteme,
 • Kvkk Ve İlgili Diğer Kanun Hükümlerine Uyg un Olarak İşlenmiş Olmasına Rağmen, İşlenmesini Gerektiren Sebeplerin Ortadan Kalkması Hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesini Veya Yok Edilmesini İsteme Ya Da Söz Konusu İşleme Faaliyetinin Durdurulmasını Ve Bu Kapsamda Yapılan İşlemin Kişisel Verilerin Akt arıldığı Üçüncü Kişilere Bildirilmesini İsteme,
 • İşlenen Verilerin Münhasıran Otomatik Sistemler Vasıtasıyla Analiz Edilmesi Suretiyle Kişinin Kendisi Aleyhine Bir Sonucun Ortaya Çıkmasına İtiraz Etme,
 • Kişisel Verilerin Kanuna Aykırı Olarak İşlenmesi Sebe biyle Zarara Uğraması Hâlinde Zararın Giderilmesini Talep Etme. İlgili Kişiler Bu Haklara İlişkin Taleplerini, Şirketimizin www.efa.com.tr Web Adresinde Bulunan Kvkk Başvuru Bilgilendirmesi Ve Formunda Belirtilen Yolları İzlereyerk Tarafımıza İlatebilirler. İlgili Kişinin Talepleri En Kısa Sürede Ve Nihayetinde En Geç Otuz (30) Gün İçerisinde Ücretsiz Olarak Değerlendirilip Karara Bağlanır. Değerlendirme Ve Karar Verme İşleminin Ayrıca Bir Maliyeti Gerektirmesi Durumunda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de Belirlenmiş Olan Tarifedeki Ücret Esas Alınır.